понедельник, 13 марта 2017 г.

Classwork

A) This is no fun at all -- Սա բոլորովին ծիծաղելու չէ
Hang on -- Սպասիր
No, don't worry -- Ոչ, մի անհանգստացիր
I am not going to tell people at school, either -- Ես չեմ պատրաստվում պատմել մարդկանց դպրոցում նույնպես

It's our fault -- Դա մեր սխալն է
Let's play a game, then -- Եթե այդպես է, եկեք խաղ խաղանք

B) Let's go shopping. Theres a great new music shop in town.
I can't. I haven't got any money at all.
Well, ask your parents for some money, then.
I can't. They gave me some money yesterday. I spent it all last night, though.
Ok-so it's your fault that you haven't got any money.
Absoluetly. Don't worry - peraphs I can ask my grandparents.
Good Idea.
No - I can't  ask them, either. They're in France on holiday.
Ok - hang on. I'll go shopping alone. No problem!

Комментариев нет:

Отправить комментарий