воскресенье, 16 декабря 2018 г.

Օհմի օրենքը

Օհմի օրենքէլեկտրական շղթայիհիմնական օրենքներից մեկը:Հոսանքի մեծությունը ուղիղհամեմատական է  հաղորդչիլարմանը  և հակադարձհամեմատական է նրադիմադրությանը:
Հաստատուն  հոսանքի  շղթայում  հաղորդչի  ծայրերում  եղած  պոտենցիալների  տարբերության  և հաղորդչով  անցնող   հոսանքիմեծության միջև  գոյություն ունի ուղիղ համեմատական  կախում:
որտեղ  I-ն հաղորդչով անցնողհոսանքն է (Ամպեր),   U_նլարումը (Վոլտ),  իսկ   R_ըհաղորդչի  դիմադրություննէ(համեմատականությանգործակից)(Օհմ), և կախված է հաղորդչի չափերից , ջերմաստիճանից և նյութիտեսակից:

Комментариев нет:

Отправить комментарий