воскресенье, 7 апреля 2019 г.

Լոււյս

Լույսէլեկտրամագնիսականճառագայթումորն արձակվում էտաքացած կամ գրգռվածվիճակում գտնվող մարմիններիկողմից։ Հաճախլույս նշանակումէ ոչ միայն տեսանելի լույսըայլնաև նրան հարող սպեկտրի լայնհատվածները։ Պատմաբանորենհայտնվել է անտեսանելիլույս տերմինը՝ուլտրամանուշակագույն լույս,ինֆրակարմիր լույսռադիոալիք։Տեսանելի լույսի սահմաններն են380-ից մինչև 780 նանոմետրըորըհամապատասխանում էհամապատասխանաբար 790 մինչև385 տերահերց հաճախություններին։
Ֆիզիկայի այն բաժինըորտեղուսումնասիրվում է լույսըկոչվումէ օպտիկա։
Ծիածանըօրինակսպիտակլույսը կազմող ճառագայթներիհամադրություն է։
Լույսը ճառագայթմանտեսակներից է։ Լուսարձակումեն Արեգակըէլեկտրական լամպըև շիկացած այլ առարկաներ։Լույսը կարող է թափանցելապակու և ջրի միջովսակայնբազմաթիվ այլ նյութերից այնանդրադառնում է։ Լույսի շնորհիվմենք տեսնում ենքայն օգնում էմեզ հաղորդակցվելու մեզշրջապատող միջավայրի հետ։
Արեգակըէլեկտրական լամպըհեռուստացույցը կամ պարզապեսկրակը լուսարձակում են իրենցսեփական լույսը։ Սակայնառարկաների մեծ մասը չունիսեփական լույսմենք դրանքտեսնում ենք միայն այն բանիշնորհիվոր նրանցանդրադարձրած լույսն ընկնում էմեր աչքերի մեջ։ Լույսի ամենամեծքանակությունն անդրադարձնումեն սպիտակ մակերևույթներըայդպատճառով դրանք այդպես վառեն երևում։ Սև մակերևույթներնիրենց վրա ընկնող լույսը գրեթեչեն անդրադարձնում։ Հայելուցլույսն անդրադառնում է գրեթեամբողջությամբև մենք հայելումտեսնում ենք առարկաներիարտացոլումը։
Սովորաբար լույսը տարածվում էուղիղ գծով։ Եթե ճանապարհինայն հանդիպում է արգելքիապաայնտեղորտեղ լույսը չիթափանցումառաջանում էստվեր։

Комментариев нет:

Отправить комментарий