воскресенье, 7 апреля 2019 г.

Լույսի բեկում

Նույնիսկ XVII դարումգիտնականները չունեինմիասնական կարծիքնրանց միմասըայդ թվումԻսահակՆյուտոնըպնդում էրոր լույսըթեթևագույն մասնիկների հոսք է,մյուսները՝ որ այն կազմված էալիքներիցԱռաջինները լույսիանդրադարձումը բացատրումէին՝ ենթադրելովոր մասնիկներընյութի մակերևույթից այնպես ենհետ ցատկումինչպես բիլիարդիգնդակները՝ դաշտի կողերիցԱյստեսությունը լույսը դիտում էրորպես ֆոտոնների՝ տարրականմասնիկների շարժումՍակայնայն չէր բացատրում լույսի բեկմաներևույթըինչո՞ւ է մասնիկների միմասը հետ ցատկում նյութիմակերևույթիցիսկ մյուսը՝անցնումԱյս և նման շատերևույթներ ավելի հեշտ էինբացատրվում լույսի ալիքայինտեսության դիրքերիցորիհեղինակը անգլիացիֆիզիկոս Թոմաս Յունգն էր (1773–1829): Սակայն Յունգը չէրընդունում լույսիմասնիկներիհոսք լինելու գաղափարըՄիայն1905 թվականին ԱլբերտԱյնշտեյնն ապացուցեցոր լույսըմիաժամանակ ունի և՜մասնիկներիև՜ ալիքներիհատկություններԺամանակակիցպատկերացումների համաձայն՝լույսը էլեկտրամագնիսականալիքների տարատեսակ է:Արեգակի և աստղերիկրակի ևէլեկտրական կայծի լույսը ծնվումէ մինչև մի քանի հազարաստիճան տաքացածատոմներումԲայց լինում էնաև «սառը» լույսորն արձակումեն փտած փայտըլուսատտիկներըտաք ծովերիջրերում բնակվող որոշմիկրոօրգանիզմներ և մարդկանցստեղծած լուսարձակող ներկերը:Այդ լույսն առաջանում էքիմիական ռեակցիայիարդյունքումև այս դեպքումարդեն շատ տաքանալըպարտադիր չէ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий