среда, 14 марта 2018 г.

Գրաբար

Զրուցեն զսմանէ եւ պառաւունք, եթէ արգելեալ կայ յայրի միում, կապեալ երկաթի շղթայիւք. եւ երկու շունք հանապազ կրծելով զշղթայսն` ջանայ ելանել եւ առնել վախճան աշխարհի. այլ ի ձայնէ կռանահարութեան դարբնաց զօրանան, ասեն, կապանքն:
Վասն որոյ եւ առ մերով իսկ ժամանակաւ բազումք ի դարբնաց, զհետ երթալով առասպելին` յաւուր միաշաբթւոջ երիցս կամ շորիցս բախեն զսալն, զի զօրասցին, ասեն, շղթայքն Արտաւազդայ:
Պառավները սրա մասին պատմում են, թե մի այրում բանտարկված է երկաթե շղթաներով կապված, և երկու շուն անընդհատ կրծելով շղթան, ջանում են ազատել աշխարհի վախճանը: Ասում են,որ շղթաները դարբինների կռանահարության հետևանքով ամրանում են: 
Որի հետևանքով շատ դարբիններ մեր օրերում, հետևելով առասպելին, կիրակի օրը երեք-չորս անգամ հարվածում են, որպեսզի Արտավազդի շղթաները ամրանան:

Комментариев нет:

Отправить комментарий